MUDr. Hana Ptoszková

28. října 1480/139
702 00 Ostrava
Mobilní telefon: +420 721 642 821
IČ: 75073731Co je aktuálního u nás?

 

 

8.-15.8.2022 a 29.8.-2.9.2022 DOVOLENÁ

zástup: MUDr. Lucie Salzmanová, Gen. Janka 1234/6, Ostrava, 8,00 - 10,30 hod, tel.: 596 632 748

 

 

 Již nemáme pevnou linku 596 634 916, používejte mobil 721 642 821

 

Vážení pacienti,  již skončía povinnost nošení respirátorů. Prosím však, abyste si v případě, že můžete být infekční pro okolí - horečky, rýma, kašel - respirátor ponechali. Také prosíme, abyste nás nejprve zkusili kontaktovat telefonem, SMS či mailem, zejména, jde-li o odkladnou péči, ať nedochází ke kumulování pacientů v čekárně. Zvažte, zda zdravotní stav vašeho dítěte je skutečně tak vážný, že vyžaduje vyšetření lékařem. Děkujeme.

 

telefon : 721 642 821

mail: ptoszkova@seznam.cz

Informace o ordinaci MUDr. Hana Ptoszková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost do 19ti let v Ostravě.

 

MUDr. Hana Ptoszková poskytuje diagnostickou a léčebnou péči, poradnu pro kojence, preventivní prohlídky, aplikaci povinných i nadstandartních očkovacích látek, odběry biologického materiálu a rychlou diagnostiku CRP z prstu. 

 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

 Správce MUDr. Hana Ptoszková, se sídlem 28. Října 139, 70200 Ostrava, IČ 75073731 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

 Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

 Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Kontaktní osoby

MUDr. Hana Ptoszková

sestra: Miroslava Staufčíková

Cena za služby MUDr. Hana Ptoszková

Dle nových vyhlášek již nemůžeme od 1.1. 2014 vydat posudek o zdravotní způsobilosti pro náročné sportovní disciplíny (judo, karate, bojové sporty, potápění..), sportovní školy, praktické vyučování nebo praktickou přípravu v rámci vzdělávání, a k práci.

Od 1.1. 2013 byly zrušeny JPP karty, ale po absolvování preventivní prohlídky  můžete za 100,- KČ obdržet posudek o zdravotní způsobilosti ke školním i mimoškolním aktivitám, od 1.1.2018  s dobou platnosti dvou let - tedy do další preventivní prohlídky.

Přihlášky na střední nebo vysokou školu musí obsahovat údaje o škole dle vyhlášky 79/2013 Sb. tj. název, adresu, IČ, kód a název oboru vzdělávání. Již se nepotvrzuje přihláška, ale vystavujeme posudek s evidenčním číslem - nelze na počkání, počítejte s týdenní lhůtou, proto nutno přinést přihlášky včas. Cena 100,- KČ.

Každý posudek musí převzít zákonný zástupce dítěte proti podpisu.

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:

 posudek o zdravotní způsobilosti (mat. škola, tábor, škola v přírodě, výkonnostní sport v určitých disciplínách, 

 organizovaný a neorganizovaný sport), ozdravný pobyt na vlastní žádost

 100 KČ 
 přihláška na střední školu, učební obor  100 KČ 
 pracovně právní prohlídka pro kategorii rizik I (mimo výjimky)  300 KČ 
 výpis formuláře pro komerční pojištění (úrazy, hospitalizace)  200 KČ 
 zdravotní průkaz na dobu určitou  100 KČ 
 zdravotní průkaz na dobu neurčitou  200 KČ 
 posudek o zdrav. stavu pro řidičský průkaz   300 KČ 
 výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost  100 KČ 
 nepovinné očkování  200 KČ 

 

Ceník výkonů – nepojištění pacienti:

 cílené vyšetření – dítě do 6-ti let  700 KČ 
 cílené vyšetření – dítě nad 6 let  500 KČ 
 kontrolní vyšetření – dítě do 6-ti let  500 KČ 
 kontrolní vyšetření – dítě nad 6 let  350 KČ
 cílené vyšetření v cizím jazyce (angličtina)  1000 KČ
 kontrolní vyšetření v cizím jazyce (angličtina)                           600 KČ 

Kde nás najdete?